Konkurs

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMRAD” D.O.O. BIHAĆ

Na osnovu odredaba Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać i Odluke Uprave JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać broj 1196/21 od 20.04.2021. godine, Uprava JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać raspisuje

JAVNI OGLAS ZA

PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

 1. Pomoćni radnik u higijeničarskoj službi                                            (1 izvršilac)
 2. Radnik uz vozilo na prikupljanju, utovaru i odvozu otpada          (3 izvršioca)
 3. Radnik u javnoj higijeni – čistač                                                         (2 izvršilac)
 4. Rukovaoc presom                                                                              (1 izvršilac)  
 5. Radnik grobar – održavanje                                                              (1 izvršilac)                                         

a) Opis radnih mjesta

1. Pomoćni radnik u higijeničarskoj službi

Vrši poslove asistencije u humanom hvatanju pasa lutalica te ostalih poslova u vezi sa psima lutalicama;obavlja poslove uklanjanja životinjskih lešina sa javnih površina ; zadužuje se i brine o svim MTS-a koja su mu povjerena i koriste u obavljanju svojih aktivnosti;kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda;obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, izvršnog direktora i direktora preduzeća. Za svoj rad odgovara Poslovođi PJ, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

2. Radnik uz vozilo na prikupljanju, utovaru i odvozu otpada  

Vrši poslove istovara posude za smeće ručno i mašinski u auto smećar ili drugo sredstvo namjenjeno toj svrsi; vodi računa o kvalitetnom i kvantitetnom pružanju usluge i za istu je odgovoran, kao član posade učestvuje u deponovanju –odlaganju smeća; dužan je da pažljivo rukuje sa posudama za smeće tako da se smeće ne rasipa i ne prlja okolinu kao i da se posude za smeće ne oštećuju; dužan je da svako oštećenje ili prljanje prouzrokovano odvozom kućnog smeća odmah ukloni te pokupi rasuto smeće i površinu pomete; nakon pražnjenja posude za smeće dužan je da istu vrati na mjesto i zatvori poklopcima posudu; smeće rasuto prilikom odlaganja dužan je za sobom očistiti; nije dozvoljeno bilo kakvo prebiranje i prekopavanje smeća; učestvuje u poslovima održavanje, čišćenja, pranja, podmazivanja sredstava za rad; obavezan je pridržavati se propisa o primjeni HTZ mjera na radu; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda;  obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, izvršnog direktora i direktora preduzeća. Za svoj rad odgovara Poslovođi PJ, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća           

3. Radnik u javnoj higijeni – čistač

 Vrši poslove higijene, ručno i mašinsko čišćenje, održavanje ulica, trgova i ostalih javnih površina; radi na održavanju javnih zelenih površina; odstranjuje uginule biljke; vrši grabljenje travnjaka; niveliše grubo i fino teren za podizanje zelenih površina; obavlja ručno i mašinsko košenje trave; obavlja sve vrste kopanja, gnojenja, utovara i istovara svih vrsta materijala; pomaže u rušenju bespravno izgrađenih objekata; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; obavlja strvoderske poslove; sanaciju terena kao i  druge poslove po nalogu poslovođe i izvršnog direktora. Za svoje poslove odgovara poslovođi PJ, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

4. Rukovaoc presom

 Vrši poslove primanja, sortiranja, presanja i skladištenja papira, vodi brigu o MTS na kojima radi redovno vršeći pranje i podmazivanje istih, manje kvarove dužan je otkloniti sam, a za veće obavještava poslovođu PJ-ce i zajedno sa mehaničarom otklanja isti; odgovoran je za primjenu i korištenje HTZ opreme; ne može predati svoj i preuzeti drugi stroj bez zapisnika o primopredaji ; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda;obavlja i sve druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i izvršnog direktora sektora. Za svoj rad odgovara Poslovođi PJ, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

5. Radnik grobar – održavanje  

Vrši poslove čuvanja i održavanja groblja i mezarluka; obavlja iskopavanje grobnih jama; spremanje umrlih; vrši ekshumaciju; učestvuje u ceremonijalu sahrane; zakopavanje; odvoženju kamena i viška zemlje sa grobnog mjesta; busanje groba, učestvuje u iskolčavanju grobnog mjesta; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda;  radi sve ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i izvršnog direktora. Za svoj rad odgovara Poslovođi PJ, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.                                                                                                                 

b) Opći uslovi

1. Da je kandidat stariji od 18 godina,

2. Da je državljanin BiH.

c) Posebni uslovi

– Za radno mjesto pod 1) Pomoćni radnik u higijeničarskoj službi – PK/NK;

– Za radno mjesto pod 2) Radnik uz vozilo na prikupljanju, utovaru i odvozu otpada – PK/ NK;

Za radno mjesto pod 3) Radnik u javnoj higijeni – čistač – NK/PK, smjer opći

– Za radno mjesto pod 4) Rukovaoc presom – NK/PK, smjer opći

– Za radno mjesto pod 5)Radnik grobar – održavanje  – NK/PK, smjer opći

d) Pored posebnih uslova, kandidati su dužni da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

– Da posjeduje organizacijske sposobnosti i prilagodljivost timskom radu,

– Da ima sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova,

– Po mogućnosti preporuka poslodavca o kandidatu koji se prijavljuje.

Radnici na radna mjesta pod rednim brojevima od 1. do 5. se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Mjesto rada za radna mjesta pod rednim brojevima od 1. do 5. je Bihać.

Pravo učešća u izbornom procesu imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Izborni proces se provodi u zavisnosti od stepena stručne spreme koja je kao uslov propisana za radno mjesto za koje se provodi procedura prijema.

Izborni proces za radna mjesta pod rednim mjestima od 1. do 5. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata.

Prijava kandidata treba da sadrži slijedeću dokumentaciju:

 1. kraću biografiju,
 2. adresu i kontakt telefon
 3. uvjerenje o državljanstvu,
 4. izvod iz matične knjige rođenih
 5. diploma/ uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi koja se traži,
 6. potvrda o radnom iskustvu.

Sva tražena dokumentacija prilaže se u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne smije biti starija od 6 mjeseci, u suprotnom će se smatrati da je ista nepotpuna.

Javni oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objave obavijesti o objavljenom javnom oglasu u dnevnim novinama.

Javni oglas se objavljuje na internet stranici JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać i internet stranici JU ”Služba za zapošljavanje USK” Bihać.

Obavijest o javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama.

Prijave sa traženom dokumentacijom treba dostaviti lično ili putem pošte preporučeno na adresu:

JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać

Ivana Frane Jukića 61

77 000 Bihać

sa naznakom: ”NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt telefon: 037/ 318-018

Kontakt osoba: Amra Hafizović

Internet adresa: www.komrad-bihac.ba

Broj: 1197/21                                                                                          Predsjednik Uprave

Datum: 20.04.2021.godine                                                     Mehura Selimović, dipl. ing