JKP “KOMRAD” d.o.o. Bihać kroz svoju PJ “Reciklaža” vrši prikupljanje papira, stakla i plastike te njihovo sortiranje i pripremanje za dalju obradu. Recikliranje uključuje sakupljanje, izdvajanje i preradu, radi izrade novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Vrlo je važno prije odlaganja najprije odvojiti otpad prema vrstama otpadaka. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene.

Recikliranje je postupak sakupljanja odbačenih proizvoda, razvrstavanje i njihovo pretvaranje u nove materijale za izradu novih proizvoda slične ili iste namjene. U recikliranje spada sve što se može ponovno iskoristiti, a da se ne baci. Riječ recikliranje je nastala iz riječi: RE + CYCLE = ponovno kruženje.

Postoji puno proizvoda napravljenih od materijala i sirovina koje možete reciklirati, kao npr. proizvodi napravljeni od plastike, papira, kartona, stakla…

Komunalni (kućni) otpad najviše nastaje tokom uobičajenih svakodnevnih aktivnosti, a njegovo zbrinjavanje i gospodarenje predstavlja jedan od najvećih problema općina i gradova u BiH, ponajprije iz razloga što neprimjereno postupanje s takvom vrstom otpada predstavlja značajan gubitak prirodnih resursa i energije što direktno ugrožava bioravnotežu ekosustava i ljudskog zdravlja.

Reciklirati možemo 90% otpada kojeg napravimo ili imamo u kući. Osvrni se i recikliraj, potrebno je samo malo organizacije. Ako se želite uključiti u zaštitu prirode i okoliša, a ne znate gdje započeti, jedna od najosnovnijih stvari je recikliranje otpada.

Poslovođa jedinice: Suad Begić
Telefon: 061/197-863

Usluge odvoza komunalnog otpada?*

Rad PJ "Raciklaža"?*

Uslugu parkirališta?*

Čišćenje i održavanje javnih prostora?*

Uslugu javne rasvjete?*

Uvjete poslovanja tržnice i pijace?*

Kvalitet pogrebnih usluga?*

Ostale - (administrativne) usluge JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać?*

Pričekajte dok se glasovi učitaju...

This will close in 0 seconds