Komunalnim otpadom smatraju se sve otpadne materije koje nastaju kao posljedica životnih aktivnosti i to:

  • Kućno smeće
  • Krupni otpad

Šta spada u kućno smeće?

Kućnim smećem smatra se čvrst otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, garažama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće. Kućnim smećem ne smatraju se: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje.

Odvoz komunalnog otpada vrši se uz novčanu naknadu utvrđenu na osnovu Člana 12. Odluke o načinu formiranja cijena komunalnih proizvoda i usluga individualne komunalne potrošnje (“Sl. glasnik Općine Bihać” br. 13/05) i Zaključka Općinskog vijeća o davanju saglasnosti na cijene prikupljanja i odvoza komunalnog otpada i cijene odlaganja komunalnog otpada (“Sl. glasnik Općine Bihać” br. 6/06) po jednom odvozu.

Šta spada u krupni otpad?

Krupnim otpadom smatraju se čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, garažama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini, količini ili postanku ne smatraju kućnim smećem. To su: kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji, kartonska ambalaža u većim količinama ili većim dimenzijama. Odvoz krupnog otpada vršit će se po utvrđenoj dinamici za svaku mjesnu zajednicu.

Krupni otpad odlaže u kontejnere otvorenog tipa od 7000l tokom cijele godine i dovozom na pretovarnu stanicu u JKP “KOMRAD” d.o.o. Bihać.

Poslovođa jedinice: Bekir Babić
Telefon: 037/318-024

Usluge odvoza komunalnog otpada?*

Rad PJ "Raciklaža"?*

Uslugu parkirališta?*

Čišćenje i održavanje javnih prostora?*

Uslugu javne rasvjete?*

Uvjete poslovanja tržnice i pijace?*

Kvalitet pogrebnih usluga?*

Ostale - (administrativne) usluge JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać?*

Pričekajte dok se glasovi učitaju...

This will close in 0 seconds