QM-TIM Izvještaj

Tim za upravljanje kvalitetom usluga je održao interni audit na kojem je utvrđeno od strane auditora da u 11 od 11 organizacionih djelova JKP ”KOMRAD” d.o.o. Bihać koji su auditirani nisu uočene neusklađenosti. Tim je sačinio i izvještaj o zadovoljstvu korisnika te je ukupna prosječna ocjena 4,02.

Izvještaj o mjerenju zadovoljstva korisnika