Konkurs

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMRAD” D.O.O. BIHAĆ

Ivana Frane Jukića 61

www.komrad-bihac.ba

Na osnovu Pravilnika o radu JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać (”Službeni glasnik Grada Bihaća” broj 8/18 i 8/20) i Odluke Uprave JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać broj 114/22 od 12.01.2022. godine, Uprava JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać raspisuje

JAVNI OGLAS ZA RIJEM U RADNI ODNOS RADNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

 1. Menadžer ISO kvaliteta (1 izvršilac)
 2. Šef PJ Javna rasvjeta (1 izvršilac)
 3. Inkasator (1 izvršilac)
 4. Vozač teških motornih vozila (1 izvršilac)
 5. Radnik u javnoj higijeni- čistač (3 izvršioca)
 1. Opisi radnih mjesta

1. Menadžer ISO kvaliteta

Da uspostavi, dokumentira, implementira i održava Sistem upravljanja kvalitetom, te stalno poboljšava njegovu efikasnost u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda. Organizuje rad QM- tima (Tim za upravljanje kvalitetom) i rukovodi istim, a sve u cilju stalnog održavanja razine kvaliteta i kontinuiranog unapređenja internih procesa. Da (zajedno sa članovima QM-tima) odredi sistemske i procesne procedure potrebne za Sistem upravljanja kvalitetom i njegovu primjenu kroz organizaciju; stara se za provođenje procedura u praksi, kao i izmjenama i dopunama istih; odredi slijed i međudjelovanje ovih procesa; odredi kriterije i metode potrebne radi osiguranja efektivnog odvijanja i kontrole procesa; obavlja monitoring i mjerenje gdje je primjenjivo i analizira ove procese; primjenjuje akcije naophodne za ostvarivanje planiranih rezultata i stalnog poboljšanja ovih procesa. U saradnji sa Upravom Društva dokumentira izjave o Politici kvaliteta i Ciljevima kvaliteta koji moraju biti mjerljivi i konzistentni s Politikom kvaliteta, kao i da izradi Poslovnik o kvalitetu i druge dokumente, zapise i obrasce za koje je organizacija odredila da su potrebni radi osiguranja efektivnog planiranja, odvijanja i kontrole njenih procesa. Planira interne audite i provjere Sistema upravljanja kvalitetom od strane rukovodstva (minimalno po dvije provjere godišnje), te da rukovodi i koordinira rad istih. Održava kontakte sa certifikacijskom kućom i zajedno sa QM-timom priprema organizaciju za eksterne, nadzorne audite, te Sarađuje sa vanjskim organizacijama u vezi pitanja koja se odnose na Sistem upravljanja kvalitetom. Da izvještava Upravu o performansama Sistema upravljanja kvalitetom, implementaciji ISO standarda u preduzeću i svim potrebama za poboljšavanjem. Obavlja i ostale poslove, po nalogu Direktora i Izvršnih direktora sektora, a u skladu sa opisom poslova i stručnom spremom zaposlenika.

2. Šef PJ Javna rasvjeta

Učestvuje u izradi, analizi i izmjeni operativnih planova rada za ljetni i zimski program.; organizira proces rada u poslovnoj jedinici i koordinira rad po dnevnoj dinamici, vrši kontrolu rada zaposlenika na terenu i vrši preraspodjelu unutar PJ-ce ukoliko se ukaže potreba; vodi računa o rokovima prioritetima i kavaliteti izvedenih radova; vodi brigu o blagovremenom snadbjevanju PJ-ce repromaterijalom i ostalim potrebnim sredstvima za rad; ocjenjuje potrebu i predlaže neposrednom rukovodiocu angažiranje kooperanata za pojedine pozicije posla; vodi građevinski dnevnik za izvršene poslove i svakodnevno ga ovjerava kod nadležnog organa te ovjerenu dokumentaciju dostavlja u tehničku službu na daljnju obradu; pravi dnevno operativni plan rada za sljedeći dan; vodi dnevnu i mjesečnu evidenciju prisustva uposlenika na poslu; radi mjesečni pregled sa obračunom i predaje u tehničku službu, predlaže mjere za sankcionisanje i nagrađivanje uposlenika u PJ-ci; lično zadužuje sva MTS-a potrebna za PJ-cu po popisnim listama i odgovara za daljnju upotrebu odnosno zadužuje rukovaoca; vodi evidenciju o ličnim zaduženjima uposlenih u PJ-ci sa MTS i HTZ opremom; prati i kontroliše rukovanje i čuvanje povjerenih sredstava i brine se o sprovođenju i primjeni važećih pravilnika iz ove oblasti; prima i evidentira narudžbe za vanredne i po planovima nepredviđene poslove iz djelokruga rada PJ-ce; svakodnevno vrši vizuelni pregled sredstava, ukazuje na nedostatke koordinira na otklanjanju istih; pravi mjesečni izvještaj o utrošku potrošnog materijala kumulativno za PJ-cu i dostavlja ga u tehničku službu; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove po nalogu izvršnog direktora i direktora preduzeća. Za svoj rad i rad PJ odgovara Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

3. Inkasator

Dostavlja račune domaćinstvima, po potrebi i drugim korisnicima komunalnih usluga i vrši naplatu računa od domaćinstava, pravnih i fizičkih lica, svakodnevno (istog ili najkasnije narednog dana), predaje dnevne pazare na glavnu blagajnu preduzeća, za nenaplaćena potraživanja dostavlja pripremljene opomene korisnicima usluga; dostavlja ugovore domaćinstvima i upoznaje građane sa njihovim sadržajem i obavezama koje proističu iz ugovora, evidentira sve promjene na terenu u vezi sa korisnicima komunalnih usluga (promjene adrese, podatke o korisnicima koji su umrli, podatke o nasljednicima i dr.) i dostavlja ih u službu radi ažuriranja baze, evidentira svaku promjenu na terenu u vezi sa otvaranjem i zatvaranjem poslovnih objekata, kao i prijavu i odjavu svakog fizičkog lica i dostavlja u službu glavnom operateru na obračunu i fakturisanju radi ažuriranja mjesečne baze podataka; postupa sa zaključcima suda, a koji su u vezi sa tuženim korisnicima komunalnih usluga; vodi računa o rokovima utvrđenim zaključkom; učestvuje u rješavanju reklamacija upućenih od strane korisnika usluga; postupanje i skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštite na radu, te drugim općim aktima poslodavca, poznavanje i primjena propisa koji se odnose na radno mjesto zaposlenika, sarađuje i učestvuje u radu radnih grupa i/ili timova u koje je imenovan po posebnom rješenju, obavlja i druge poslove po nalogu Uprave, odgovornost prema Upravi Preduzeća. Za svoj rad odgovara Šefu službe, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

4. Vozač teških motornih vozila

Vrši poslove rukovanja i upravljanja motornim vozilima za čije vrijeme je dužan da se pridržava zakonskih propisa koji regulišu prevoz u unutrašnjem cestovnom prometu, bezbjednosti prometa i odredaba pravilnika o posadi motornih vozila i korištenju tahografa, kontroli i evidenciji tahografskih listova; prije upotrebe dužan je izvršiti vizuelni i estetski pregled vozila odnosno konstatovati njegovu ispravnost; prije početka obavljanja poslova dužan je uzeti putni i radni nalog uz obavezu pravilnog popunjavanja i vraćanja istog poslije završenog radnog vremena uredno i tačno voditi putnu i radnu dokumentaciju; manje kvarove na vozilu dužan je sam otkloniti, a o većim dužan je obavjestiti neposrednog rukovodioca; blagovremeno obavještavati neposrednog rukovodioca o periodičnim, godišnjim i vanrednim potrebama servisiranja motornog vozila; starati se o higijenskom, estetskom izgledu vozila; po obavljenom poslu dužan je parkirati vozilo na unaprijed određeno mjesto; stara se o pravilnom utovaru, bezbjednom i propisnom transportu tereta; odgovoran je za blagovremeno i efikasno obavljanje poslova predviđenim po dnevnoj dinamici, a o svim nastalim problemima na terenu obavezan je odmah obavjestiti neposrednog rukovodioca; lično zadužuje m/v kao sredstvo rada, svu pripadajuću opremu od neposrednog rukovodioca; u slučaju većeg kvara obavezno je prisutan uz vozilo i učestvuje sa mehaničarem u otklanjanju istog; najmanje jednom sedmično, a po potrebi i češće vrši kompletno pranje m/v zajedno sa posadom što evidentira kroz putnu dokumentaciju; popunu goriva obavezno vrši na kraju radnog dana nakon čega parkira vozilo na predviđeno mjesto; odgovoran je za primjenu i korištenje HTZ opreme kako za sebe lično tako i za članove svoje posade; ne može predati svoje ili preuzeti drugo vozilo bez zapisnika o primopredaji; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, izvršnog direktora i direktora preduzeća. Za svoj rad odgovara Poslovođi PJ, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

5. Radnik u javnoj higijeni čistač

Vrši poslove higijene, ručno i mašinsko čišćenje, održavanje ulica, trgova i ostalih javnih površina; radi na održavanju javnih zelenih površina; odstranjuje uginule biljke; vrši grabljenje travnjaka; niveliše grubo i fino teren za podizanje zelenih površina; obavlja ručno i mašinsko košenje trave; obavlja sve vrste kopanja, gnojenja, utovara i istovara svih vrsta materijala; pomaže u rušenju bespravno izgrađenih objekata; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; obavlja strvoderske poslove; sanaciju terena kao i druge poslove po nalogu poslovođe i izvršnog direktora. Za svoje poslove odgovara poslovođi PJ, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

 1. Opći uslovi za sva radna mjesta

– Da je kandidat stariji od 18 godina,

– Da je državljanin BiH

 1. Posebni uslovi
 1. Za radno mjesto Menadžer ISO kvaliteta- VII stepen/ I ciklus obrazovanja Bolonjskog sistema studija, ekonomski/ pravni/ društveni/ tehnički smjer, 5 godina radnog iskustva u struci;
 2. Za radno mjesto Šef PJ Javna rasvjeta- VII stepen/ I ciklus obrazovanja Bolonjskog sistema studija, elektrotehnički/ tehnički smjer, 1 godina radnog iskustva u struci;
 3. Za radno mjesto Inkasator- KV, opći smjer, 1 godina radnog iskustva u struci;
 4. Za radno mjesto Vozač teških motornih vozila- KV, vozač C kategorija, 2 godine radnog iskustva u struci;
 5. Za radno mjesto Radnik u javnoj higijeni čistač- NK/ PK, opći smjer, radno iskustvo nije potrebno.
 1. Pored posebnih uslova, kandidati su dužni da ispunjavaju slijedeće posebne uslove:
 • Da posjeduje organizacijske sposobnosti i prilagodljivost timskom radu,
 • Da ima sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova,
 • Po mogućnosti preporuka poslodavca o kandidatu koji se prijavljuje.

Radnici se, na sva radna mjesta, primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Mjesto rada za sva radna mjesta je Bihać, radno vrijeme za sva radna mjesta je od 7.00 do 15.30 sati.

Pravo učešća u izbornom procesu imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Izborni proces se provodi u zavisnosti od stepena stručne spreme koja je kao uslov propisana za radno mjesto za koje se provodi procedura prijema.

Izborni proces za 1., 2. i 3. radno mjesto zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom dijelu ispita, sa svakim od kandidata.

Izborni proces za 4. radno mjesto zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, održanom pismenom, usmenom i praktičnom dijelu ispita, sa svakim od kandidata.

Izborni proces za 5. radno mjesto zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata.

Prijava kandidata treba da sadrži:

 1. kraću biografiju,
 2. adresu i kontakt telefon
 3. uvjerenje o državljanstvu,
 4. izvod iz matične knjige rođenih
 5. diploma/ uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi koja se traži,
 6. vozačka dozvola za radno mjesto pod rednim brojem 4.,
 7. potvrda o radnom iskustvu.

Sva tražena dokumentacija prilaže se u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne smije biti starija od 6 mjeseci, u suprotnom će se smatrati da je ista nepotpuna.

Prilikom prijema u radni odnos, daće se prednost kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i slično), koji se prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se poseban zakon po kojem imaju prednost.

Javni oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objave obavijesti o objavljenom javnom oglasu u dnevnim novinama.

Javni oglas se objavljuje na internet stranici JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać i internet stranici JU ”Služba za zapošljavanje USK” Bihać.

Obavijest o objavljenom javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama.

Prijave sa traženom dokumentacijom se, u zatvorenoj koverti, dostavljaju Komisiji za provođenje procedure izbora kandidata po javnom oglasu, direktnom predajom ili putem pošte preporučeno na adresu:

JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać

Ivana Frane Jukića 61

77 000 Bihać

sa naznakom: ”NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt telefon: 037/318-018

Kontakt osoba: Amra Hafizović

Internet adresa: www.komrad-bihac.ba

Broj: 180/22

Datum: 19.01.2022. godine

Predsjednik Uprave

Mehura Selimović, dipl. ing