E-Vinjete

Poštovani,

U skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na području grada Bihaća- prečišćeni tekst (”Službeni glasnik grada Bihaća” broj 12/21), JKP „KOMRAD“ d.o.o. Bihać obavještava sve korisnike, stanare zgrada da će se e-vinjete za kalendarsku 2022. godinu izdavati:

od 13.12.2021. godine do 31.01.2022. godine

u PJ „Parkirališta“ koja se nalazi u Vedrom Polju u ulici Ivana Frane Jukića br. 61 od ponedjeljka do četvrtka u vremenskom periodu od

08:00h do 14:00h.

Petak ne radimo sa strankama.

E- vinjete podrazumjevaju elektronsko izdavanje vinjeta za vozila, umjesto stikera (naljepnica), a koje Davalac usluge izdaje na osnovu Zahtjeva korisnika usluge.

Posebno želimo skrenuti pažnju korisnicima e- vinjeta da prethodno izdate vinjete važe do 31.12.2021. godine, te da je u skladu sa gore navedenom Odlukom krajnji rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje e-vinjeta za kalendarsku 2022. godinu 31. januar.

U skladu sa Cjenovnikom o pružanju usluga javnih parkirališta na području grada Bihaća (“Službeni glasnik Grada Bihaća” broj 13/21) koji je stupio na snagu 02.12.2021. godine, došlo je do blagih korekcija izdavanja vinjeta i e-vinjeta.

Za sve dodatne informacije obratite se na broj telefona 037/ 318-022 i 061/891-725.

S poštovanjem!