Šta spada u krupni otpad?

Krupnim otpadom smatraju se čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, garažama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini, količini ili postanku ne smatraju kućnim smećem. To su: kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji, kartonska ambalaža u većim količinama ili većim dimenzijama, olupine vozila, te njihovi dijelovi. Odvoz krupnog otpada vrši se u određene dane koje odredi JKP “KOMRAD” d.o.o. Bihać. Krupni otpad zabranjeno je odlagati u posude za komunalni otpad i na mjesta koja za to nisu određena.

Krupni otpad se deponuje na posebno utvrđene lokacije, također se može izvršiti usluga odvoza krupnog otpada instalacijom kontenjera od 5000l i odvoza traktorom uz plaćanje posebne naknade za usluge.

Zona 2