KONKURS

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMRAD” D.O.O. BIHAĆ

Ivana Frane Jukića 61

www.komrad-bihac.ba

Na osnovu Pravilnika o radu JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać (”Službeni glasnik Grada Bihaća” broj 8/18, 8/20 i 7/22) i Odluke Uprave JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać broj 1075/24 od 12.04.2024. godine, Uprava JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać raspisuje

JAVNI OGLAS ZA

PRIJEM U RADNI ODNOS RADNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

 1. Radnik- grobar- održavanje (1 izvršilac)
 2. Čistač poslovnih prostorija i javnih površina (1 izvršilac)
 3. Radnik na razdvajanju i sortiranju separiranog otpada i pripremi za presanje (1 izvršilac)
 4. Samostalni referent za informacije, planiranje i praćenje naplate/arhivar(1 izvršilac)
 1. Opisi radnih mjesta

1. Radnik- grobar- održavanje

Vrši poslove čuvanja i održavanja groblja i mezarluka; obavlja iskopavanje grobnih jama; spremanje umrlih; vrši ekshumaciju; učestvuje u ceremonijalu sahrane; zakopavanje; odvoženju kamena i viška zemlje sa grobnog mjesta; busanje groba, učestvuje u iskolčavanju grobnog mjesta; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; radi sve ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i izvršnog direktora. Za svoj rad odgovara Poslovođi PJ, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

2. Čistač poslovnih prostorija i javnih površina

Dva puta sedmično, a po potrebi i češće čisti radne prostorije i održava inventar u čistom i urednom stanju, održava higijenu i čistoću mokrih čvorova, stepeništa i hodnika, svakodnevno održava prostorije čiste i uredne, a najmanje jednom mjesečno obavlja generalno čišćenje podova, prozora, pokućstva i opreme. Po potrebi i nalogu neposrednog rukovodioca angažuje se na poslovima radnika u javnoj higijeni. Postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštite na radu, te drugim općim aktima poslodavca, poznavanje i primjena propisa koji se odnose na radno mjesto zaposlenika, sarađuje i učestvuje u radu radnih grupa i/ili timova u koje je imenovan po posebnom rješenju, obavlja i druge poslove po nalogu Uprave. Za svoj rad odgovara šefu Službe, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

3. Radnik na razdvajanju i sortiranju separiranog otpada i pripremi za presanje

Vrši prikupljanje , razdvajanje i sortiranje otpada prema utvrđenoj dinamici, samoinicijativno vrši prikupljanje uočenih otpadnih materijala za daljnju obradu; pridržavajući se PP-propisa, odgovoran je za primjenu i korištenje HTZ opreme; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i izvršnog direktora. Za svoj rad odgovara Poslovođi PJ, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

4. Samostalni referent za informacije, planiranje i praćenje naplate/arhivar

Svakodnevna komunikacja sa korisnicima usluga (usmeno i pismeno); informiranje korisnika usluga u svrhu povećanja naplate izvršenih usluga, o privremenoj obustavi usluga i slično, prikupljanje informacija o kvaliteti usluga koje Preduzeće pruža korisnicima; predlaže načine za poboljšanje naplate usluga i aktivno sudjeluje u istoj; učeštvuje u izradi tehničko planske dokumentacije, priprema operativno tehničke podatke za izradu godišnjih i planova za duži vremenski period; vrši praćenja izvršenja planova; vrši analizu ostvarivanja prihoda a naročito nastalih troškova po mjestu troška za sve segmente preduzeća pojedinačno; predlagač je mjera za smanjenje troškova a da se pri tome utvrdi razlog nastanka povećanja; učestvuje u izradi i analizama cijena individualne i zajedničke komunalne potrošnje; prati izvršenje programa investicionog i tekućeg održavanja po P.J-a; radi i druge poslove kada je u pitanju planiranje, analize, cijene, informacije i kontrola troškova;vrši arhiviranje i čuvanje arhivske građe u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima preduzeća; vodi računa o rokovima čuvanja arhivske građe u skladu sa zakonom i internim aktima preduzeća; odgovoran je za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju prostorija za smještaj građe; vodi arhivsku knjigu i njen prijepis dostavlja arhivu USK-a, odgovoran je za primjenu propisa zaštite od požara, te nabavku opreme i sredstava za rad vezano za protupožarnu zaštitu; odgovoran je za provedbu Pravilnika o zaštiti od požara; odgovoran je za osposobljavanje i vježbanje zaposlenika u rukovanju sredstvima za rad i sredstvima za gašenje požara, odgovoran je sa šefom službe za tehničku pripremu za provođenje mjera zaštite od požara na radnom mjestu; upoznaje šefa službe o potrebama servisiranja i ispitivanje ispravnosti uređaja za gašenje požara; sa šefom službe provjerava znanje zaposlenika u pogledu rukovanja aparatima i opremom za zaštitu od požara, vodi propisane evidencije po nalogu šefa službe iz oblasti odbrane i civilne zaštite; sa šefom službe izrađuje prijedlog ratne sistematizacije po upustvima OMNO i druge poslove vezano za odbranu, civilnu zaštitu i MUP-a, postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštite na radu, te drugim općim aktima poslodavca, poznavanje i primjena propisa koji se odnose na radno mjesto zaposlenika, kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; sarađuje i učestvuje u radu radnih grupa i/ili timova u koje je imenovan po posebnom rješenju, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i Uprave. Za svoj rad odgovara Šefu službe, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

 1. Opći uslovi za sva radna mjesta

– Da je kandidat stariji od 18 godina,

– Da je državljanin BiH

 1. Posebni uslovi
 1. Za radno mjesto Radnik- grobar- održavanje- NK/ PK, opći smjer, radno iskustvo nije potrebno;
 2. Za radno mjesto Čistač poslovnih prostorija i javnih površina– NK/ PK, radno iskustvo nije potrebno;
 3. Za radno mjesto Radnik na razdvajanju i sortiranju separiranog otpada i pripremi za presanjeNK/ PK, opći smjer, radno iskustvo nije potrebno;
 4. Za radno mjesto Samostalni referent za informacije, planiranje i praćenje naplate/arhivar– VII stepen/ I ciklus obrazovanja Bolonjskog sistema studija (minimalno 180 ili 240 ECTS bodova), opći smjer, 1 godina radnog iskustva u struci;
 1. Pored posebnih uslova, kandidati su dužni da ispunjavaju slijedeće posebne uslove:
 • Da posjeduje organizacijske sposobnosti i prilagodljivost timskom radu,
 • Da ima sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova,
 • Po mogućnosti preporuka poslodavca o kandidatu koji se prijavljuje.

Radnici se, na sva radna mjesta, primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Mjesto rada za sva radna mjesta je Bihać, radno vrijeme za sva radna mjesta je od 7.00 do 15.30 sati.

Pravo učešća u izbornom procesu imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Izborni proces se provodi u zavisnosti od stepena stručne spreme koja je kao uslov propisana za radno mjesto za koje se provodi procedura prijema.

Izborni proces za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2. i 3. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom usmenom dijelu ispita, sa svakim od kandidata.

Izborni proces za radna mjesta pod rednim brojem 4. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom dijelu ispita, sa svakim od kandidata.

Svi zainteresirani kandidati dužni su predati pisanu prijavu na javni oglas, koja u prilogu treba da sadrži:

 1. kraću biografiju,
 2. adresu i kontakt telefon
 3. uvjerenje o državljanstvu,
 4. izvod iz matične knjige rođenih
 5. diploma/ uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi koja se traži,
 6. potvrda o radnom iskustvu.

Sva tražena dokumentacija prilaže se u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne smije biti starija od 6 mjeseci, u suprotnom će se smatrati da je ista nepotpuna.

Javni oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objave obavijesti o objavljenom javnom oglasu u dnevnim novinama.

Javni oglas se objavljuje na internet stranici JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać i internet stranici JU ”Služba za zapošljavanje USK” Bihać.

Obavijest o objavljenom javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama.

Prijave sa traženom dokumentacijom se, u zatvorenoj koverti, dostavljaju Komisiji za provođenje procedure izbora kandidata po javnom oglasu, direktnom predajom ili putem pošte preporučeno na adresu:

JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać

Ivana Frane Jukića 61

77 000 Bihać

sa naznakom: ”NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt telefon: 037/318-018

Kontakt osoba: Amra Hafizović

Internet adresa: www.komrad-bihac.ba

Broj: 1213/24

Datum: 26.04.2024. godine

Predsjednik Uprave Mehura Selimović, dipl. ing

Usluge odvoza komunalnog otpada?*

Rad PJ "Raciklaža"?*

Uslugu parkirališta?*

Čišćenje i održavanje javnih prostora?*

Uslugu javne rasvjete?*

Uvjete poslovanja tržnice i pijace?*

Kvalitet pogrebnih usluga?*

Ostale - (administrativne) usluge JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać?*

Pričekajte dok se glasovi učitaju...

This will close in 0 seconds