Konkurs

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMRAD” D.O.O. BIHAĆ

Ivana Frane Jukića 61

www.komrad-bihac.ba

Na osnovu Pravilnika o radu JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać (”Službeni glasnik Grada Bihaća” broj 8/18, 8/20 i 7/22) i Odluke Uprave JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać broj 1605/23 od 09.06.2023. godine, Uprava JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać raspisuje

JAVNI OGLAS ZA

PRIJEM U RADNI ODNOS RADNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

 1. Radnik- grobar- održavanje (2 izvršioca)
 2. Radnik uz vozilo na prikupljanju, utovaru i odvozu otpada (2 izvršioca)
 3. Kontrolor na parkiralištima (1 izvršilac)
 4. Vozač- rukovaoc komunalnog radnog vozila do 3,5 t (1 izvršilac)
 5. Rukovaoc teških građevinskih mašina (1 izvršilac)
 6. Radnik na izvođenju armiračko betonskih radova (1 izvršilac)
 7. Radnik na razdvajanju i sortiranju separiranog otpada i pripremi za presanje (1 izvršilac)
 • Opisi radnih mjesta

1. Radnik- grobar- održavanje

Vrši poslove čuvanja i održavanja groblja i mezarluka; obavlja iskopavanje grobnih jama; spremanje umrlih; vrši ekshumaciju; učestvuje u ceremonijalu sahrane; zakopavanje; odvoženju kamena i viška zemlje sa grobnog mjesta; busanje groba, učestvuje u iskolčavanju grobnog mjesta; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; radi sve ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i izvršnog direktora. Za svoj rad odgovara Poslovođi PJ, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

2. Radnik uz vozilo na prikupljanju, utovaru i odvozu otpada

Vrši poslove istovara posude za smeće ručno i mašinski u auto smećar ili drugo sredstvo namjenjeno toj svrsi; vodi računa o kvalitetnom i kvantitetnom pružanju usluge i za istu je odgovoran, kao član posade učestvuje u deponovanju –odlaganju smeća; dužan je da pažljivo rukuje sa posudama za smeće tako da se smeće ne rasipa i ne prlja okolinu kao i da se posude za smeće ne oštećuju; dužan je da svako oštećenje ili prljanje prouzrokovano odvozom kućnog smeća odmah ukloni te pokupi rasuto smeće i površinu pomete; nakon pražnjenja posude za smeće dužan je da istu vrati na mjesto i zatvori poklopcima posudu; smeće rasuto prilikom odlaganja dužan je za sobom očistiti; nije dozvoljeno bilo kakvo prebiranje i prekopavanje smeća; učestvuje u poslovima održavanje, čišćenja, pranja, podmazivanja sredstava za rad; obavezan je pridržavati se propisa o primjeni HTZ mjera na radu; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, izvršnog direktora i direktora preduzeća. Za svoj rad odgovara Poslovođi PJ, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

3. Kontrolor na parkiralištima

Obilazi javna parkirališta vrši kontrolu parkiranih vozila da li su uzete i po propisu postavljene karte za parkiranje u slučajevima da vozila koja nemaju kupljenju i istaknutu parking kartu ili je ista vremenski istekla, postavlja „lisice“ za blokadu vozila, vrši fotografisanje i zapisnik o postavljenim lisicama, obavještava poslovođu o izvršenoj radnji; vrši inkasiranje parkirališne pristojbe uz izdavanje fiskalnog računa; odgovoran je za ispravnost i ispravnu primjenu fiskalnog uređaja; svakodnevno predaje inkasiranu sumu na blagajnu; vodi računa o primjeni pravilnika o uređenju, održavanju i pružanju usluga javnih parkirališta, po potrebi upravlja motornim vozilom; prije početka obavljanja poslova dužan je uzeti putni nalog te ga uredno popuniti, a po završetku radnog vremena uredno zaključiti i vratiti poslovođi; otklanja sitnije kvarove na motornom vozilu, a veće kvarove prijavljiva neposrednom rukovodiocu; otklanja sitnije kvarove na opremi kojom su oprmeljena javna parkirališta (rampe, parkomati); vodi računa o čistoći motornih vozila, opreme i parking prostora; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, izvršnog direktora i direktora preduzeća. Za svoj rad odgovara poslovođi PJ, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

4. Vozač- rukovaoc komunalnog radnog vozila do 3,5 t

Vrši poslove rukovanja i upravljanja motornim vozilima za čije vrijeme je dužan da se pridržava zakonskih propisa koji regulišu prevoz u unutrašnjem cestovnom prometu, bezbjednosti prometa i odredaba pravilnika o pasadi motornih vozila i korištenju brojača radnih sati, kontroli i evidenciji; prije upotrebe dužan je izvršiti vizuelni i estetski pregled vozila odnosno konstatovati njegovu ispravnost; prije početka obavljanja poslova dužan je uzeti putni i radni nalog uz obavezu pravilnog popunjavanja i vraćanja istog poslije završenog radnog vremena uredno i tačno voditi putnu i radnu dokumentaciju; manje kvarove na vozilu dužan je sam otkloniti, a o većim dužan je obavjestiti neposrednog rukovodioca; blagovremeno obavještavati neposrednog rukovodioca o godišnjim i vanrednim potrebama servisiranja motornih vozila; starati se o higijenskom, estetskom izgledu vozila; po obavljenom poslu dužan je parkirati vozilo na unaprijed određeno mjesto; stara se o pravilnom utovaru, bezbjednom i propisnom transportu tereta; odgovoran je za blagovremeno i efikasno obavljanje poslova predviđenim po dnevnoj dinamici, a o svim nastalim problemima na terenu obavezan je odmah obavjestiti neposrednog rukovodioca; lično zadužuje m/v kao sredstvo rada, svu pripadajuću opremu od neposrednog rukovodioca; u slučaju većeg kvara obavezno je prisutan uz vozilo i učestvuje sa mehaničarem u otklanjanju istog; najmanje jednom sedmično, a po potrebi i češće vrši kompletno pranje m/v zajedno sa posadom što evidentira kroz putnu dokumentaciju; popunu goriva obavezno vrši na kraju radnog dana nakon čega parkira vozilo na predviđeno mjesto; odgovoran je za primjenu i korištenje HTZ opreme kako za sebe lično tako i za članove svoje posade; ne može predati svoje ili preuzeti drugo vozilo bez zapisnika o primopredaji; ; radi na poslovima rušenja građevinskih i sličnih objekata po nalogu neposrednog rukovodioca; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca , izvršnog direktora i direktora preduzeća. Za svoj rad odgovara Poslovođi PJ, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru preduzeća.

5. Rukovaoc teških građevinskih mašina

Vrši poslove rukovanja i upravljanja motornim vozilima za čije vrijeme je dužan da se pridržava zakonskih propisa koji regulišu prevoz u unutrašnjem cestovnom prometu, bezbjednosti prometa i odredaba pravilnika o pasadi motornih vozila, korištenju tahografa i brojčanih radnih sati, kontroli i evidenciji tahografskih listova i stanja radnih sati; prije upotrebe dužan je izvršiti vizuelni i estetski pregled vozila odnosno konstatovati njegovu ispravnost; prije početka obavljanja poslova dužan je uzeti putni i radni nalog uz obavezu pravilnog popunjavanja i vraćanja istog poslije završenog radnog vremena ili obavljenog radnog zadatka; uredno i tačno voditi putnu i radnu dokumentaciju; svakodnevno, a prema utvrđenoj dinamici vrši sanaciju otpada na deponiji; obezbjeđuje pravilno odlaganje otpada iz sabirnih vozila po aktivnom tijelu deponije; prilazne puteve deponiji konstantno održava bezbjednim i prohodnim za saobraćaj; u zimskom periodu obavlja uklanjanje snijega sa prilaznih puteva prema deponiji; vrši nagrtanje i ravnanje posipnog materijala na predhodnu uređenu podlogu deponije; radi na poslovima rušenja građevinskih i sličnih objekata po nalogu neposrednog rukovodioca; manje kvarove na vozilu dužan je sam otkloniti, a o većim dužan je obavjestiti neposrednog rukovodioca; blagovremeno obavještavati neposrednog rukovodioca o periodičnim, godišnjim i vanrednim potrebama servisiranja motornog vozila; starati se o higijenskom, estetskom izgledu vozila; po obavljenom poslu dužan je parkirati vozilo na unaprijed određeno mjesto; stara se o pravilnom utovaru, bezbjednom i propisnom transportu tereta; odgovoran je za blagovremeno i efikasno obavljanje poslova predviđenim po dnevnoj dinamici, a o svim nastalim problemima na terenu obavezan je odmah obavjestiti neposrednog rukovodioca; lično zadužuje m/v kao sredstvo rada, svu pripadajuću opremu od neposrednog rukovodioca; u slučaju većeg kvara obavezno je prisutan uz vozilo i učestvuje sa mehaničarem u otklanjanju istog; najmanje jednom sedmično, a po potrebi i češće vrši kompletno pranje m/v zajedno sa posadom što evidentira kroz putnu dokumentaciju; popunu goriva obavezno vrši na kraju radnog dana nakon čega parkira vozilo na predviđeno mjesto; odgovoran je za primjenu i korištenje HTZ opreme kako za sebe lično tako i za članove svoje posade; ne može predati svoje ili preuzeti drugo vozilo bez zapisnika o primopredaji; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca , izvršnog direktora i direktora preduzeća. Za svoj rad odgovara Poslovođi PJ , Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

6. Radnik na izvođenju armiračko betonskih radova

Vrši poslove iskolčavanja i obilježavanja grobnog mjesta; vrši šalovanje i betoniranje okvira; vrši poslove održavanja ivičnjaka na stazama, vrši poslove u struci za kompletno preduzeće i radi sve ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i izvršnog direktora; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; Za svoj rad odgovara poslovođi PJ, Izvršnom direktoru Sektora i Direktoru Preduzeća.

7. Radnik na razdvajanju i sortiranju separiranog otpada i pripremi za presanje

Vrši prikupljanje , razdvajanje i sortiranje otpada prema utvrđenoj dinamici, samoinicijativno vrši prikupljanje uočenih otpadnih materijala za daljnju obradu; pridržavajući se PP-propisa, odgovoran je za primjenu i korištenje HTZ opreme; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i izvršnog direktora. Za svoj rad odgovara Poslovođi PJ, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

 • Opći uslovi za sva radna mjesta

– Da je kandidat stariji od 18 godina,

– Da je državljanin BiH

 • Posebni uslovi
 1. Za radno mjesto Radnik- grobar- održavanje- NK/ PK, opći smjer, radno iskustvo nije potrebno;
 2. Za radno mjesto Radnik uz vozilo na prikupljanju, utovaru i odvozu otpada– NK/ PK, radno iskustvo nije potrebno;
 3. Za radno mjesto Kontrolor na parkiralištima– NK/ PK, opći smjer, 1 godina radnog iskustva u struci;
 4. Za radno mjesto Vozač- rukovaoc komunalnog radnog vozila do 3,5 t – NK/ PK, opći smjer, vozačka dozvola B kategorije, 1 godina radnog iskustva u struci;
 5. Za radno mjesto Rukovaoc teških građevinskih mašina- KV, opći smjer, 1 godine radnog iskustva u struci;
 6. Za radno mjesto Radnik na izvođenju armiračko betonskih radova- NK/ PK, tesar/ zidar, 1 godine radnog iskustva u struci;
 7. Radno mjesto Radnik na razdvajanju i sortiranju separiranog otpada i pripremi za presanje- NK/ PK, opći smjer, radno iskustvo nije potrebno.
 • Pored posebnih uslova, kandidati su dužni da ispunjavaju slijedeće posebne uslove:
 • Da posjeduje organizacijske sposobnosti i prilagodljivost timskom radu,
 • Da ima sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova,
 • Po mogućnosti preporuka poslodavca o kandidatu koji se prijavljuje.

Radnici se, na sva radna mjesta, primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Mjesto rada za sva radna mjesta je Bihać, radno vrijeme za sva radna mjesta je od 7.00 do 15.30 sati.

Pravo učešća u izbornom procesu imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Izborni proces se provodi u zavisnosti od stepena stručne spreme koja je kao uslov propisana za radno mjesto za koje se provodi procedura prijema.

Izborni proces za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3. i 7. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom usmenom dijelu ispita, sa svakim od kandidata.

Izborni proces za radna mjesta pod rednim brojevima 4. i 6. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom usmenom i praktičnom dijelu ispita, sa svakim od kandidata.

Izborni proces za radno mjesto pod rednim brojem 5. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, održanom pismenom, usmenom i praktičnom dijelu ispita, sa svakim od kandidata.

Svi zainteresirani kandidati dužni su predati pisanu prijavu na javni oglas, koja u prilogu treba da sadrži:

 1. kraću biografiju,
 2. adresu i kontakt telefon
 3. uvjerenje o državljanstvu,
 4. izvod iz matične knjige rođenih
 5. diploma/ uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi koja se traži,
 6. vozačka dozvola za radno mjesto pod rednim brojem 4.;
 7. potvrda o radnom iskustvu.

Sva tražena dokumentacija prilaže se u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne smije biti starija od 6 mjeseci, u suprotnom će se smatrati da je ista nepotpuna.

Prilikom prijema u radni odnos, daće se prednost kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i slično), koji se prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se poseban zakon po kojem imaju prednost.

Javni oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objave obavijesti o objavljenom javnom oglasu u dnevnim novinama.

Javni oglas se objavljuje na internet stranici JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać i internet stranici JU ”Služba za zapošljavanje USK” Bihać.

Obavijest o objavljenom javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama.

Prijave sa traženom dokumentacijom se, u zatvorenoj koverti, dostavljaju Komisiji za provođenje procedure izbora kandidata po javnom oglasu, direktnom predajom ili putem pošte preporučeno na adresu:

JKP ”Komrad” d.o.o. Bihać

Ivana Frane Jukića 61

77 000 Bihać

sa naznakom: ”NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt telefon: 037/318-018

Kontakt osoba: Amra Hafizović

Internet adresa: www.komrad-bihac.ba

Broj: 1729/23

Datum: 22.06.2023. godine

Predsjednik Uprave: Mehura Selimović, dipl. ing

Usluge odvoza komunalnog otpada?*

Rad PJ "Raciklaža"?*

Uslugu parkirališta?*

Čišćenje i održavanje javnih prostora?*

Uslugu javne rasvjete?*

Uvjete poslovanja tržnice i pijace?*

Kvalitet pogrebnih usluga?*

Ostale - (administrativne) usluge JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać?*

Pričekajte dok se glasovi učitaju...

This will close in 0 seconds