Srijeda, 19 August 2020 04:59

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ''KOMRAD'' D.O.O. BIHAĆ

Na osnovu odredaba Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać i Odluke Uprave JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać broj 2077/20 od 11.08.2020. godine, Uprava JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać raspisuje

 

JAVNI OGLAS ZA

PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

 

Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

 

 1. Samostalni referent za informacije, planiranje i praćenje naplate/ arhivar (1 izvršilac)

 2. Informatičar (1 izvršilac)

 3. Radnik u stolarskoj radioni (1 izvršilac)

 4. Radnik u javnoj higijeni i zelenilu rukovaoc radnom mehanizacijom i opremom (1 izvršilac)

 5. Vozač mašine za čišćenje saobraćajnica-autočistilica (1 izvršilac)

 6. Referent za pravne poslove (1 izvršilac)

 7. Građevinski inžinjer (1izvršilac)

 

 1. Opis radnih mjesta

 1. Samostalni referent za informacije, planiranje i praćenje naplate/ arhivar

 Svakodnevna komunikacja sa korisnicima usluga (usmeno i pismeno); informiranje korisnika usluga u svrhu povećanja naplate izvršenih usluga, o privremenoj obustavi usluga i slično, prikupljanje informacija o kvaliteti usluga koje Preduzeće pruža korisnicima; predlaže načine za poboljšanje naplate usluga i aktivno sudjeluje u istoj; učestvuje u izradi tehničko planske dokumentacije, priprema operativno tehničke podatke za izradu godišnjih i planova za duži vremenski period; vrši praćenja izvršenja planova; vrši analizu ostvarivanja prihoda a naročito nastalih troškova po mjestu troška za sve segmente preduzeća pojedinačno; predlagač je mjera za smanjenje troškova a da se pri tome utvrdi razlog nastanka povećanja; učestvuje u izradi i analizama cijena individualne i zajedničke komunalne potrošnje; prati izvršenje programa investicionog i tekućeg održavanja po P.J-a; radi i druge poslove kada je u pitanju planiranje, analize, cijene, informacije i kontrola troškova; vrši arhiviranje i čuvanje arhivske građe u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima preduzeća; vodi računa o rokovima čuvanja arhivske građe u skladu sa zakonom i internim aktima preduzeća; odgovoran je za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju prostorija za smještaj građe; vodi arhivsku knjigu i njen prijepis dostavlja arhivu USK-a, odgovoran je za primjenu propisa zaštite od požara, te nabavku opreme i sredstava za rad vezano za protupožarnu zaštitu; odgovoran je za provedbu Pravilnika o zaštiti od požara; odgovoran je za osposobljavanje i vježbanje zaposlenika u rukovanju sredstvima za rad i sredstvima za gašenje požara, odgovoran je sa šefom službe za tehničku pripremu za provođenje mjera zaštite od požara na radnom mjestu; upoznaje šefa službe o potrebama servisiranja i ispitivanje ispravnosti uređaja za gašenje požara; sa šefom službe provjerava znanje zaposlenika u pogledu rukovanja aparatima i opremom za zaštitu od požara, vodi propisane evidencije po nalogu šefa službe iz oblasti odbrane i civilne zaštite; sa šefom službe izrađuje prijedlog ratne sistematizacije po upustvima OMNO i druge poslove vezano za odbranu, civilnu zaštitu i MUP-a, postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštite na radu, te drugim općim aktima poslodavca, poznavanje i primjena propisa koji se odnose na radno mjesto zaposlenika, kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; sarađuje i učestvuje u radu radnih grupa i/ili timova u koje je imenovan po posebnom rješenju, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i Uprave. Za svoj rad odgovara Šefu službe, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

 

 1. Informatičar

Vrši poslove održavanja informatičkih sistema u P.J Parkiralište, u vremenu odsustva mijenja poslovođu P.J Parkiralište; koordinira rad sa telekom operaterima i provajderima u poslovima M-Parkinga, koordinira i realizira održavanje sistema za parkiranje sa odabranim izvođačima; radi na održavanju web i drugih internet stranica preduzeća; vrši poslove u struci za kompletno preduzeće; obavlja potrebna podešavanja softvera; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; radi sve ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i izvršnog direktora. Za svoj rad odgovara poslovođi PJ, Izvršnom direktoru Sektora i Direktoru Preduzeća.

 

 1. Radnik u stolarskoj radioni

Vrši poslove radnika u stolarskoj radioni; vrši poslove izrade i dorade stolarskih materijala i predmeta za potrebe P.J.a (izrada nove, razne prepravke na pogrebnoj opremi,izrada novih i opravka postojećih mobilijara po nalogu JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać); popravlja i doradjuje predmete za potrebe rada P.J –a u preduzeću; , neposredno zadužuje sav potreban priručni i radionički alat za rad i odgovara za isti; radni prostor održava urednim i čistim; odgovoran je za primjenu i korištenje HTZ opreme za sebe lično; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe i izvršnog direktora. Za svoj rad odgovara Poslovođi PJ, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

 

 1. Radnik u javnoj higijeni i zelenilu rukovaoc radnom mehanizacijom i opremom

Vrši poslove higijene, ručno i mašinsko čišćenje, održavanje ulica, trgova i ostalih javnih površina; radi na održavanju javnih zelenih površina; odstranjuje uginule biljke; vrši grabljenje travnjaka; niveliše grubo i fino teren za podizanje zelenih površina; obavlja ručno i mašinsko košenje trave; obavlja sve vrste kopanja, gnojenja, utovara i istovara svih vrsta materijala; pomaže u rušenju bespravno izgrađenih objekata; obavlja strvoderske poslove; sanaciju terena; duži sitnu mehanizaciju, održava istu vodeći računa o ulju i vrsti goriva te redovno čisti poslije upotrebe; za sve nedostatke dužan je obavjestiti poslovođu; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe i izvršnog direktora. Za svoj rad odgovara Poslovođi PJ, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

 

 1. Vozač mašine za čišćenje saobraćajnica-autočistilica

Vrši mašinsko čišćenje i pranje ulica, trgova, vodi evidenciju o kretanju vozila; kvadraturi očišćenih javnih površina, vrši poslove rukovanja i upravljanja motornim vozilima za čije vrijeme je dužan da se pridržava zakonskih propisa koji regulišu prevoz u unutrašnjem cestovnom prometu, bezbjednosti prometa i odredaba pravilnika o pasadi motornih vozila i korištenju tahografa, kontroli i evidenciji tahografskih listova; prije upotrebe dužan je izvršiti vizuelni i estetski pregled vozila odnosno konstatovati njegovu ispravnost; prije početka obavljanja poslova dužan je uzeti putni i radni nalog uz obavezu pravilnog popunjavanja i vraćanja istog poslije završenog radnog vremena uredno i tačno voditi putnu i radnu dokumentaciju; manje kvarove na vozilu dužan je sam otkloniti, a o većim dužan je obavjestiti neposrednog rukovodioca; blagovremeno obavještavati neposrednog rukovodioca o periodičnim, godišnjim i vanrednim potrebama servisiranja motornog vozila; starati se o higijenskom, estetskom izgledu vozila; po obavljenom poslu dužan je parkirati vozilo na unaprijed određeno mjesto; stara se o pravilnom utovaru, bezbjednom i propisnom transportu tereta; odgovoran je za blagovremeno i efikasno obavljanje poslova predviđenim po dnevnoj dinamici, a o svim nastalim problemima na terenu obavezan je odmah obavjestiti neposrednog rukovodioca; lično zadužuje m/v kao sredstvo rada, svu pripadajuću opremu od neposrednog rukovodioca; u slučaju većeg kvara obavezno je prisutan uz vozilo i učestvuje sa mehaničarem u otklanjanju istog; najmanje jednom sedmično, a po potrebi i češće vrši kompletno pranje m/v zajedno sa posadom što evidentira kroz putnu dokumentaciju; popunu goriva obavezno vrši na kraju radnog dana nakon čega parkira vozilo na predviđeno mjesto; odgovoran je za primjenu i korištenje HTZ opreme kako za sebe lično tako i za članove svoje posade; ne može predati svoje ili preuzeti drugo vozilo bez zapisnika o primopredaji; kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, izvršnog direktora i direktora preduzeća. Za svoj rad odgovara Poslovođi PJ, Izvršnom direktoru sektora i direktoru Preduzeća.

 

 1. Referent za pravne poslove

Učestvuje u izradi općih i posebnih akata, priprema pravna mišljenja i objašnjenja u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima koja se odnose na djelatnost Preduzeća, odgovara na podneske građana, pravnih lica i drugih subjekata u skladu sa zakonskim i internim propisima, prati zakonske i druge propise iz nadležnosti preduzeća, priprema, pokreće i vrši postupak pokretanja prijedloga za izvršenje kod nadležnog suda, pokreće sudski postupak za neplaćene usluge i vodi evidenciju od podnijetog prijedloga za izvršenje do okončanja postupka i njegove pravosnažnosti nakon čega daje naloge u pisanoj formi obračunsko naplatnoj službi za dalje postupanje, daje prijedloge Upravi preduzeća vezane za otpise nenaplaćenih potraživanja na osnovu vjerodostojne evidencije, priprema i pokreće prekršajne zahtjeve pred nadležnim sudom, te obavlja sve radnje vezano za prekršajne predmete (utvrđenje identita lica, izrada svih podnesaka i sl.), te prati predmete do njihovog okončanja, prijavljuje potraživanja dužnika koja su u postupku stečaja i likvidacije nadležnom sudu, vodi evidenciju sudskih predmeta, unošenja potrebnih podataka kod pripreme prijedloga za izvršenje, utuženja, podnesaka za sudove, unosi u bazu podataka formirane predmete upućene na sud i pristigle od suda, te formira registar i evidenciju do okončanja postupka, odgovoran je za zakonske rokove po svakom predmetu pojedinačno, vodi dnevnik ročišta u parničnom i upravnom postupku, priprema se za ročišta, daje pismena obrazloženja za sve predmete odbačene od strane nadležnog suda, odgovoran je za neopravdano odbačene predmete, po potrebi vrši pismenu i usmenu korespodenciju sa nadležnim sudom, obrađuje zahtjeve u vezi sa javnim parkiralištima i daje odgovore u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima preduzeća vezane za ovu djelatnost, rješava usmene i pismene prigovore stranaka po svim osnovama iz djelokruga preduzeća, zastupa preduzeće po nalogu šefa službe i u okviru dobijene punomoći, po potrebi učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije, priprema ugovore iz oblasti javnih nabavki i mijenja sekretara Preduzeća u njegovoj odsutnosti, vodi zapisnike sa sjednica organa Društva, mijenja šefa službe u vrijeme njegove odsutnosti; postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštite na radu, te drugim općim aktima poslodavca, odgovoran je za poznavanje i primjenu propisa koji se odnose na radno mjesto zaposlenika, sarađuje i učestvuje u radu radnih grupa i/ili timova u koje je imenovan po posebnom rješenju, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe i Uprave. Za svoj rad odgovara Šefu službe, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

 

 1. Građevinski inžinjer

Kao stručno i odgovorno lice, prati i koordinira izvođenje građevinskih radova, prati i koordinira rušenje građevinskih objekata u skladu sa odlukama gradskog vijeća i nadležnih službi, organizira rad na tim poslovima poštivajući pravila struke i ostale zakonske propise, vodi građevinski dnevnik, prati i obezbjeđuje projektnu dokumentaciju rušenja i izgradnje građevinskih objekata,sprovodi mjere korištenja opreme za zaštitu radnika na radu i zaštitu štetnih djelovanja za sve osobe koje se stalno ili privremeno nalaze na radilištu, kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, izvršnog direkotra i direktora preduzeća. Za svoj rad odgovara šefu Službe, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

 

b) Opći uslovi

1. Da je kandidat stariji od 18 godina,

2. Da je državljanin BiH.

 

c) Posebni uslovi

 - Za radno mjesto pod 1) Samostalni referent za informacije, planiranje i praćenje naplate/ arhivar- VII stepen/ I ciklus obrazovanja Bolonjskog sistema studija, smjer opći, 1 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

 - Za radno mjesto pod 2) Informatičar- SSS/ IV stepen, smjer elektrotehnički-informatički; 1 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

 - Za radno mjesto pod 3) Radnik u stolarskoj radioni- NK/ PK, smjer opći, 1 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

 - Za radno mjesto pod 4) Radnik u javnoj higijeni i zelenilu rukovaoc radnom mehanizacijom i opremom- NK/ PK, smjer opći, 1 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

 - Za radno mjesto pod 5) Vozač mašine za čišćenje saobraćajnica-autočistilica- KV, smjer opći, obavezno posjedovanje vozačke dozvole B- kategorije, 1 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

 - Za radno mjesto pod 6) Referent za pravne poslove- VII stepen/ I ciklus obrazovanja Bolonjskog sistema studija, smjer pravni, 1 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

 - Za radno mjesto pod 7) Građevinski inžinjer- VII stepen/ I ciklus obrazovanja Bolonjskog Sistema studija, smjer građevinski, položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

 

d) Pored posebnih uslova, kandidati su dužni da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

- Da posjeduje organizacijske sposobnosti i prilagodljivost timskom radu,

- Da ima sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova,

- Po mogućnosti preporuka poslodavca o kandidatu koji se prijavljuje.

 

Radnici na radna mjesta pod rednim brojevima od 1. do 6. se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Radnik na radno mjesto pod rednim brojem 7. se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, na 4 sata, do popunjavanja punog radnog vremena.

Mjesto rada za radna mjesta pod rednim brojevima od 1. do 7. je Bihać.

 

Pravo učešća u izbornom procesu imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Izborni proces se provodi u zavisnosti od stepena stručne spreme koja je kao uslov propisana za radno mjesto za koje se provodi procedura prijema.

Izborni proces za radna mjesta pod rednim mjestima 3. i 4. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata.

Izborni proces za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 5., 6., i 7. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom dijelu ispita, sa svakim od kandidata.

Za radna mjesta 3., 4. i 5. se provodi praktični dio ispita, obzirom da ista u svom opisu podrazumijevaju upotrebu određenih mašina/ strojeva za rad.

 

Prijava kandidata treba da sadrži slijedeću dokumentaciju:

 1. kraću biografiju,

 2. adresu i kontakt telefon

 3. uvjerenje o državljanstvu,

 4. izvod iz matične knjige rođenih

 5. diploma/ uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi koja se traži,

 6. potvrda o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod 7.)

 7. potvrda o radnom iskustvu.

 

Sva tražena dokumentacija prilaže se u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne smije biti starija od 6 mjeseci, u suprotnom će se smatrati da je ista nepotpuna.

 Javni oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objave obavijesti o objavljenom javnom oglasu u dnevnim novinama.

 Javni oglas se objavljuje na internet stranici JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać i internet stranici JU ''Služba za zapošljavanje USK'' Bihać.

 Obavijest o javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom treba dostaviti lično ili putem pošte preporučeno na adresu:

 

JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać

 Ivana Frane Jukića 61

 77 000 Bihać

 sa naznakom: ''NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS''.

 

 Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Kontakt telefon: 037/ 318-018

Kontakt osoba: Amra Hafizović

Internet adresa: www.komrad-bihac.ba

 

Broj: 2116/20                                                                                                                                                                       Predsjednik Uprave

Datum: 18.08.2020. godine                                                                                                                                              Mehura Selimović, dipl. ing

 

 

 

Više iz aktuelnosti: « Obavještenje za korisnike

Pretraga

Kalendar

« Novembar 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Arrow
Arrow
Slider