Komunalnim otpadom smatraju se sve otpadne materije koje nastaju kao posljedica životnih aktivnosti i to:

  • Kućno smeće
  • Krupni otpad

Šta spada u kućno smeće?

Kućnim smećem smatra se čvrst otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, garažama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće. Kućnim smećem ne smatraju se: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje.

Odvoz komunalnog otpada vrši se uz novčanu naknadu utvrđenu na osnovu Člana 12. Odluke o načinu formiranja cijena komunalnih proizvoda i usluga individualne komunalne potrošnje (“Sl. glasnik Općine Bihać” br. 13/05) i Zaključka Općinskog vijeća o davanju saglasnosti na cijene prikupljanja i odvoza komunalnog otpada i cijene odlaganja komunalnog otpada (“Sl. glasnik Općine Bihać” br. 6/06) po jednom odvozu.

Šta spada u krupni otpad?

Krupnim otpadom smatraju se čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, garažama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini, količini ili postanku ne smatraju kućnim smećem. To su: kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji, kartonska ambalaža u većim količinama ili većim dimenzijama, olupine vozila, te njihovi dijelovi. Odvoz krupnog otpada vrši se u određene dane koje odredi JKP “Komrad” d.o.o. Bihać. Krupni otpad zabranjeno je odlagati u posude za komunalni otpad i na mjesta koja za to nisu određena.

Krupni otpad se deponuje na posebno utvrđene lokacije, također se može izvršiti usluga odvoza krupnog otpada instalacijom kontenjra od 5000l i odvoza traktorom uz plaćanje posebne naknade za usluge.

Poslovođa jedinice: Adnan Hasanagić
Kontakt tel: 061/261-011

Usluge

Arrow
Arrow
Slider