Služba tehničke pripreme i razvoja nosilac je izrade operativnih trogodišnjih, godišnjih i periodičnih planova rada operativno tehničkog sektora, prati realizaciju planova po poslovnim jedinicama Preduzeća, izrađuje obrasce o mjesečnom utrošku materijala po poslovnim jedinicama na osnovu praćenja realizovanih poslova, kontroliše izvršenje programa i dinamičkih planova po poslovnim jedinicama, priprema podatke tehničke prirode za izradu kalkulacija u skladu sa zakonskim propisima, priprema prijedlog  plana javnih nabavki, realizuje nabavku sirovina i materijala za potrebe preduzeća, odgovorna  je za izradu i realizaciju planova i projekata sa vladinim i ne vladinim organizacijama itd. U toku zimske sezone aktivno učestvuje u organizaciji i realizaciji poslova zimske službe.

Tel: 037 318 023
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.