Obračunsko naplatna služba odgovorna je za naplatu potraživanja  iz djelatnosti, vrši mjesečni obračun i štampu računa za korisnike komunalnih usluga, dostavlja račune domaćinstvima, po potrebi i drugim korisnicima komunalnih usluga i vrši naplatu računa. Određuje i priprema dinamiku opomena i prijedloga za izvršenje, dostavlja  izvještaje po potre bi dnevne, sedmične, mjesečne, polugodišnje i godišnje o rezultatima naplate potraživanja, predlaže mjere Upravi Preduzeća za poboljšanje naplate. Prati i ovjerava izvještaje i analize o naplativosti potraživanjima, odgovorna je za povratne informacije korisnicima usluga, surađuje sa Sektorom za operativno tehničke poslove po pitanju cijena usluga, po pitanju  rješavanja reklamacija, sklapanja ugovora i zaduženja korisnika itd.

Tel: 037 318 017
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.