Služba za pravne i kadrovske poslove obavlja poslove vezano za vođenje postupaka i zastupanje u tim postupcima pred Općinskim sudom u Bihaću, Kantonalnim sudom u Bihaću i drugim sudovima, a koji se tiču utuženja korisnika/dužnika komunalnih usluga. U ovoj službi se vodi evidencija o svim zaposlenicima Preduzeća, u vidu matične knjige i personalnih dosijea. U saradnji sa Upravom Preduzeća i drugim organima upravljanja Preduzeća u Službi se izrađuju pojedinačni i opći akti Preduzeća (podnesci, odluke, rješenja, upustva, pravilnici i drugo).

Tel: 037 318 016
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.